Testing 1, 2

Kampanjaviesti in Finnish sadasd sdfdsaf

Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Tampereen kaupunkiseudun elinkeinostrategian suunnitteluun on osallistettu monipuolisesti sidosryhmätoimijoita. Prosessiin sisältyi kaksi sidosryhmien kanssa toteutettua työpajaa, verkkokyselyitä, ryhmähaastatteluita ja pienempien fokusryhmien työpajoja. Yhteensä prosessiin osallistui yli 200 henkilöä.

  Strategiaprosessi käynnistyi huhtikuussa 2019. Työtä taustoitettiin Business Tampereen henkilöstöpäivässä, jossa käsiteltiin Luovan uhon tavoitteiden relevantiutta ja kehittämistarpeita.

  Strategiaprosessissa toteutettiin huhti-toukokuussa 2019 seitsemän pienryhmäkeskustelua, joista jokaiseen osallistui 4-7 henkilöä. Yhteensä strategiaprosessissa haastateltiin 32 henkilöä. Kutsut ryhmäkeskusteluihin lähetettiin kaupungin, kuntien, edunvalvontaorganisaatioiden, rahoittajien, yritysverkostojen ja yritysten edustajille. Keskustelut käsittelivät elinkeinotoiminnan muutostrendejä ja nykytilaa Tampereen seudulla, visiota, strategisia tavoitteita ja elinkeinotoimijoiden keskinäisiä rooleja. Keskustelut kestivät 1½ tuntia. Ne toteutettiin osin paikan päällä Business Tampereen tiloissa ja osin etäyhteydellä. Keskustelut litteroitiin ja analyysissä haastatteluaineistosta nostettiin esille keskeisiä teemoja. Haastatteluiden tuloskoostetta on hyödynnetty visioiden ja tavoitteiden määrittämiseksi ja se myös on julkaistu omana raporttinaan. Lainauksia ryhmähaastatteluista on myös tässä strategiaraportissa.

  Tampere Business Piirustus 5 1
  Kuva 14. Visiotyöpajan 28.5.2019 paneelikeskustelu elinkeinotoiminnan tulevaisuudesta ja kehittämisen visiosta

  Toukokuussa järjestetyn visiotyöpajan taustoittamiseksi laadittiin orientoiva verkkokysely, jossa käsiteltiin kaupunkiseudun vahvuuksia ja heikkouksia, visiota, painoaloja, strategisia tavoitteita ja elinkeinotoimijoiden toimijoiden keskinäisiä rooleja. Kysely toteutettiin huhti-toukokuussa 2019. Kyselykutsu lähetettiin visiotyöpajan kutsun yhteydessä. Kyselyyn vastasi 24.5. mennessä 64 henkilöä. Tulokset analysoitiin suorin jakaumin, avoimet vastaukset koostettiin yhteen ja analysoitiin sisällönanalyysin keinoin. Verkkokyselyn tuloksia on käytetty visiotyöpajatyöskentelyn aineistoina.

  Tampereen yliopiston Sente-tutkimusryhmä teki empiiristen työvaiheiden rinnalla prosessissa nykytila-analyysiä ja retrospektiivistä vaikutusarviointia.

  Ensimmäinen visiotyöpaja järjestettiin 28.5. ja siihen osallistui 94 henkilöä. Visiotyöpajassa työskentelyä taustoitettiin alustuksilla ja paneelikeskustelulla (ks. Kuva 15). Työpajassa äänestettiin edellisten työvaiheiden tuloksena määritetyistä visio- ja tavoiteaihioista ja keskusteltiin niistä sisällöllisesti pienryhmissä. Visiotyöpajan aineistot, osallistujalista ja äänestyksen tulokset on koottu strategiatyön materiaaleiksi.

  Kesäkuussa Business Tampereen osakaskuntien elinkeinojohtajista koostuva ulkoinen johtoryhmä käsitteli erillisessä strategiapäivässä strategiaprosessin tuloksia sekä vision ja tavoitteiden saavuttamisen kannalta kriittisiä menestystekijöitä. Kriittisten menestystekijöiden avulla muotoiltiin toiminnan avainkärjet.

  Kesäkuussa järjestettiin myös Business Tampereen henkilöstöpäivä, jossa käytiin läpi strategiaprosessin tuloksia (haastattelut, kysely, visiopaja, ulkoisen joryn työskentely) ja koottiin henkilöstön visioon ja strategisiin tavoitteisiin liittyviä näkemyksiä. Kesän ja syksyn henkilöstöpäivissä on pohdittu mm. vision saavuttamisen periaatteita. (ks. Kuva 16).

  Picture 15
  Kuva 15. Business Tampereen 14.6.2019 henkilöstöpäivän visiopajan tuloksia – huoneentaulu periaatteista, joilla visio saavutetaan

  Syyskuussa 2019 järjestettiin toinen laajasti sidosryhmiä osallistava työpaja, jossa käytiin läpi eri elinkeinotoimijoiden rooleja strategian toteuttamisessa ja yhteisiä linjauksia toiminnan suuntaamiseksi. Työpajassa keskityttiin toiminnan avainkärkien keskeisten tekemisten avaamiseen ja työstämiseen. Syyskuussa järjestettiin myös toinen strategiatyöhön liittyvä Business Tampereen henkilöstöpäivä.

  Syyskuun aikana strategia viimeisteltiin kommentointivalmiiksi ja sille avattiin oma sivusto (www.staging.businesstampere.com/elinkeinostrategia), jonka kautta toteutettiin strategian kommentointikierros. Saatujen kommenttien jälkeen tehtiin strategian lopullinen kirjoitustyö ja lopullinen strategia valmistui marraskuussa 2019.

  Takaisin ylös
  Olet nyt varjossa STAGING ("Staging shadow for client"). Poistu